Хориин аймагта Буряадай арадай шулэгшэндэ зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ

Хориин аймагта Буряадай арадай шулэгшэндэ зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ
Общество,  06.12.2023 07:52. Фото:пресс-служба правительства Бурятии
«Унгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ. Улзы буряад - манай нангин улгы…» - гэhэн хун бухэндэ мэдээжэ болоhон мурнуудэй автор Дамба Жалсараев. Энэ дуун Буряад Ороной гимн болонхой

Хоринск hууринда декабриин 1-нэй удэр арадай уран бэшээшэ, Буряад уласай гимнын автор Дамба Жалсараевай дурасхаалда зорюулhан сээжэ бэеын дурсэ нээгдэбэ. Элитэ уран зохеолшоной нэрэмжэтэ тубэй hууринуудхоорондохи номой сангай дэргэдэ бюст табигдаба. Нээлгэнэ баяр еhололдо Буряадай толгойлогшо Алексей Цыденов болон шулэгшэнэй басагад Рада Жалсараева хабаадабад.

- Дамба Зодбич олондо жэшээ боломо наhа наhалаа, Буряадайнгаа туухэдэ ялас гэмэ мур сараа улоожэ шадаа. Минии hанахада, Буряад Ороной гимн бусад регионуудай гимнуудэй хажууда эгээ гоень. Тиимэhээ, Дамба Жалсараевай дурасхаал хэтын мунхэдэ улэхэ. Эсэгэ орондоо, турэл нютагтаа дуратай, hайханиие ургэн ябаха арад зотой байhандаа бидэ омогорхон баясаха еhотойбди. Уран бэлигтэй, аза талаантай, нютагтаа бэеэ дуурэн угэхэ арад зотой байхадаа Буряад оромнай, бухыдоо гурэн турэмнай хусэ шадалаа буурахагуй,- гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Анаагай дасанай шэрээтэ, Буряадай хамтын холбооной гэшуун Лэгцок лама Дамба Жалсараевай хушоо бодхохо уусхэлые дэмжэлсээ.

Уран шулэгшэнэй басаган Рада Дамбаевнагай хэлэhээр, хаана бюст табихаб гэжэ асуудал байгаагуй – турэhэн hайхан нютагатань, нэрыень нэрлуулжэ байhан номой сангай хажууда табиха гэжэ шиидхэбэри абтагдаhан байгаа.

- «Унгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ. Улзы буряад - манай нангин улгы…» - гэhэн мурнууд энэл газарhаа эхитэй. Абымнай олонхон бутээлнууд соо тоонто нютаг, эльгэлхэ турэл дайда тухай мурнууд улаан утаhаар харагдана. Арадай еhон заншал, байра байдал харуулхаяа оролдодог байгаа. Маанадыешье зуб руунь хумуужуулоо. Буряадай соёлой министрэй тушаалда 16 жэлэй туршада амжалта тугэс ажаллаа. Сулоо забдагуй худэлмэриин хажуугаар шулэг бэшэхэ саг олдолхонь бэрхэтэй байгаа. Тэрэ жэлнуудые Буряадай соелой алтан саг гэжэ дэмыдэ нэрлэдэг угы. Аша дунтэй ажалыень олоной сэгнэдэг, муноошье болотор hанажа байhандань баярланабди, - гэжэ Рада Жамсаранова тэмдэглээ.

Сээжэ беэын дурсые Россиин уран урлалай академиин гэшуун, архитектор болон hиилээшэн Вячеслва Бухаев болон элитэ hиилээшэ Матвей Макушкин бутообэд. Нээлгэнэй хэмжээ ябуулга Хориин аймагай 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаа.

Новость на русском языке.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

100-е кварталы Улан-Удэ остались без света
Виновниками стали нерадивые рабочие
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Он ушёл из дома после ссоры с родителями
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Из-за этого местные жители ударились в панику
^